The kitten I found Friday night

The kitten I found Friday night